Film harmonizujA?cich horizontA?l

DiskusiA?m o podobA?ch sA?A?asnA�ho slovenskA�ho filmu v poslednom A?ase dominujA? A?vahy oA� kontraste medzi takzvanA?mi a�zsociA?lnymia�? drA?mami a a�zA?A?nrovA?mia�? filmami, resp. medzi artovou a mainstreamovou kinematografiou. Akosi sa zabA?da na to, A?e A?A?ner je koncept platnA? tak pre a�zumeleckA�a�?, ako aj pre a�zpopulA?rnea�? filmy. A takisto sa zabA?da na celA? skupinu diel, ktorA� sa usilujA? o autorsky a A?tylisticky koncA�zny tvar, ale nerezignujA? ani na prA?cu so A?A?nrovA?mi schA�mami mainstreamu.

film-stanko-01 when will the drug evista go generic

Stanko, debut scenA?ristu a reA?isA�ra RasA?a BoroA?a, je po minuloroA?nomA�A?istiA?oviA�(r. P. Bebjak) prA?ve takouto mezalianciou. PrA�beh vykorenenA�ho darmoA?A?apa, tA?A?iaceho svetu iA� sebe samA�mu dokA?zaA?, A?e aspoA? jedno svinstvo vie urobiA? poriadne, spA?ja reflexiu aktuA?lnych sociA?lnych tA�m s naratA�vnou vA?stavbou road movie a realistickA� prostriedky (neherci, jazyk, lokA?cie) s dA?sledne poetizovanA?m vizuA?lom. NesnaA?A� sa zapA?sobiA? prA�liA? okatA?mi ambA�ciami, divA?kovi vA?ak zbytoA?ne nepodlieza. Stanko bol podporenA? v programe AudiovizuA?lneho fondu Minimal, zameranom na nA�zkorozpoA?tovA� a A?A?nrovo vyprofilovanA� diela zaA?A�najA?cich tvorcov, eA?te roku 2011 spolu s filmamiA�KandidA?tA�(r. J. KarA?sek) aA�Babie letoA�(r. G. Dezorz). Podobne ako pri predchA?dzajA?cich tituloch vznikol nA�zkorozpoA?tovA?, ale rozhodne nie jasne A?A?nrovo vyprofi lovanA? film. Pre rA?zne produkA?nA� peripetie sa vA?ak do kA�n dostal aA? tento rok a tvorivA� A?silie A?alA?A�ch rokov prA?ce sa na A?om prejavilo pozitA�vne.

Podstatou road movie je premena, ktorA? hrdinovia podstupujA? pod vplyvom toho, A?o zaA?ili na ceste. AkA? premenu vA?ak podstupuje Stanko? Je scestovanA?, odkiaA?si zo strednA�ho Slovenska sa dostal aA? do Talianska, podA?a vA?etkA�ho je vA?ak stA?le nedospelA?m dieA?aA?om, ktorA� opakuje rovnakA� chyby. V snahe vyhrabaA? saA� z dlhov a vyhovieA? svojmu mafiA?nskemu patrA?novi sa vydA? na Slovensko, kde narazA� na dospievajA?cu rA?msku dievA?inu bez mena. KrpatA?a�?. Pod zA?mienkou, A?e ju zavezie k matke do FrancA?zska, ju Stanko vylA?ka do prostredia pochybnA?ch talianskych obchodnA�kov s bielym mA�som. Kulisou tohto prA�behu je A?A�roA?A�ry schengenskA? priestor, v ktorom sa sA�ce aj vydedenci mA?A?u slobodne pohybovaA?, stA?le vA?ak zostanA? iba sezA?nnymi gastarbeitermi A?i striptA�rkami a prostitA?tkami v bohatA?A�ch krajinA?ch, poprA�pade trpenA?mi vA?chodoeurA?pskymi milenkami maA?ov z a�zvyspelA�hoa�? ZA?padu. TA?to geopolitickA? lA�nia prA�behu je na rozdiel odA�LA�A?tiA?iekA�(r. M. Fornay) sA�ce potlaA?enA? do A?zadia v prospech sledovania vA?voja vzA?ahu dvoch protagonistov, prA?ve ona vA?ak dokresA?uje typicky slovenskA? letoru antihrdinov ako Stanko. a�zDoma na Slovensku A?o? NiA?,a�? konA?tatuje. Ani v cudzine ho vA?ak niA? neA?akA?. Stanko jeA� akA?msi slovenskA?m a menej fatalistickA?m odvarom Pasoliniho Accattoneho: slaboA?skA�ho outsidera, profesionA?lneho frajera a pasA?ka, ktorA? sa bezradne pretA?ka A?ivotom, A?ije na A?kor inA?ch, kde-tu A?osi potiahne, stA?le trpA� hladom aA� tA?A?bou po tom, aby ktosi uznal jeho A?udskA? dA?stojnosA?. V koA?enej bunde a za volantom zlatA�ho BMW sA�ce chce pA?sobiA?, A?e mA? svoj A?ivot pevne v rukA?ch, no v skutoA?nosti sa v A?ivote len vezie. SvetA?k-zA?pecnA�k. Jeho outsiderstvo aA� vykorenenosA? prezradA� uA? prvA? scA�na, v ktorej saA� obleA?enA? pohybuje na plA?A?i medzi turistami vA� plavkA?ch. A takisto autentickA� scA�ny, nakrA?canA� skrytou kamerou, v ktorA?ch sa Stanko zA� rA?znych dA?vodov snaA?A� komunikovaA? s A?uA?mi na ulici: chce zohnaA? dievA?a, nA?jsA? slovenskA? spojku, predaA? A?perky. VA?dy mA?rne. O jeho veA?nom babrA?ctve zase svedA?A� rad situA?ciA�, v ktorA?ch popiera svoje predchA?dzajA?ce slovA? a A?iny. a�zKrpateja�? navrhne, A?e jej kA?pi triA?ko, ale keA?A?e nemA? peniaze, nakoniec si ho zaplatA� http://www.keshavkapil.com/2018/03/18/where-to-order-antabuse-online/ Meet-Babes.com how much liquid benadryl does it take to get high ona sama. Na A?erpacej stanici chce natankovaA? bez zaplatenia, ale nA?hle dostane strach. HA?adA? jedlo v kontajneroch, aby potom dievA?ine vysvetA?oval, A?e ho vlastne nechcel jesA?. StarA?ej panej na ulici potiahne kabelku, ale nA?jde v nej len pA�A? eur. KrA?tko nato, ako sa mu podarA� pod cenu predaA? lup, daruje z A?A?tosti polovicu peA?azA� zA?boA?enej pouliA?nej prostitA?tke. ZaprisahA?va sa, A?e v jeho aute A?iadna tA?lavA? maA?ka, akA�si alter ego jeho rodiA?mi opustenej spolupasaA?ierky, nebude, a vzA?pA�tA� vidA�me, A?e v A?om naA?la A?toA?isko. Hoci tvrdA�, A?e a�zKrpatA?a�? ho nikdy nebude poA?uA? spievaA?, hneA? v A?alA?ej scA�ne sa pri ohni odviaA?e a�� prA�znaA?ne pri beatlesA?ckej pesniA?ke s textom a�zHelp! I need somebodya�?. Stratenec Stanko potrebuje niekoho, kto by mu pomohol na ceste nezablA?diA?, aby sa prestal pohybovaA? v zaA?arovanej horizontA?le od jednej A?lamastiky k druhej a posunul sa A?alej.

Road movie sa vyznaA?uje voA?nou A?truktA?rou, ktorA? umoA?A?uje nahradiA? kauzA?lne spojenia jednotlivA?ch situA?ciA� trajektA?riou cesty. A?A?nrovA� stopy, s ktorA?mi BoroA? pracuje, mu zase dovoA?ujA? uchA?liA? sa k predvA�dateA?nA?m dramaturgickA?m skratkA?m: dopredu vieme, A?e a�zKrpateja�? zvA�tanie s matkou sa neskonA?A� dobre, aj to, A?e hoci dievA?ina s profesiou a�ztaneA?nicea�? sA?hlasA�, nakoniec si to ona i Stanko rozmyslia, aby v zA?vere v tom rozheganom, ale predsa len zlatom BMW spoloA?ne odiA?li kamsi do lepA?A�ch krajov, lepA?A�ch A?ias. A?A?nrovA� signA?ly intuitA�vne vylaA?ujA? divA?kove oA?akA?vania, a preto si pomerne riedky sujet filmu vystaA?A� bez vysvetA?ovania motivA?ciA� postA?v. Nie je dA?leA?itA�, preA?o a�zKrpatA?a�? opustila matka, preA?o sa Stanko dostal na zlA� chodnA�A?ky. TakA�to naratA�vne skratky divA?k akceptuje. O dosA? A?aA?A?ie preA?rie nedA?slednosti, ktorA� moA?no objasniA? hA?dam len komplikA?ciami pri realizA?cii projektu poA?as niekoA?kA?ch rokov a takpovediac na kolene. Tak naprA�klad, ako je moA?nA�, A?e mafi A?n Paolo si myslA�, A?e Stanko je z Ukrajiny, ale dohodne mu kontakt na Marcela v PoltA?ri na Slovensku? Stanko sa pohybuje na hrane, kde sA? vA?ak tA� tvrdA� gangstri, ktorA� by pre neho mali predstavovaA? hrozbu? Ako sa dobre strA?A?enA? sexuA?lna otrokyA?a dostala z ich pazA?rov, aby sa vrA?tila k Stankovi? Toto zmA�kA?ovanie kriminA?lnej lA�nie prA�behu A?krA�pe, a preto je aj Stankova zA?vereA?nA? premena zmA�kA?enA?. SvedA?A� o nej iba elipsa, v ktorej a�zKrpatA?a�?, zavretA? u mafiA?na, predA?asne dospela, facka, ktorA? Stankovi uA?tedrA� pri opA�tovnom stretnutA�, a jeho nA?rek na brehu vA?etko oA?isA?ujA?ceho mora. V tomto momente si asi nejeden cinefil spomenie na nA?rek Felliniho Zampana nad stratou Gelsominy. Alebo na putovanie boxerskA�ho martA?ra a jeho manaA?A�ra v inom slovenskom a�zsociA?lnoma�? road movieA�KozaA�(r. I. OstrochovskA?). AvA?ak zatiaA? A?o vA�KozoviA�sa vzA?ah postA?v vyvA�ja v hraniA?nA?ch situA?ciA?ch nemilosrdnej zimnej krajiny a zdA?raznenA�ho telesnA�ho utrpenia, cesta Stanka a a�zKrpateja�? zA?merne pA?sobA� harmonicky a navodzuje dojem pohody. NeA?udo potom, A?e ak je Stankova strata mA?lo tragickA? a jeho cesta hornatA?m krajom akA?si mA?lo strmA?, aj jeho premena musA� byA? zmA�kA?enA?.

S takto harmonizujA?co vybudovanA?m rozprA?vanA�m a postavami ladA� aj vizuA?lna koncepcia kameramana Iva Mika, dopracovanA? strihaA?om Petrom Harumom. BoroA? s nimi naA?iel nemenej A?A?astnA� spojenie ako s dvoma hlavnA?mi predstaviteA?mi: neopozeranA?m banskobystrickA?m hercom Petrom KoA?anom a nehereA?kou s prirodzenA?mi hereckA?mi vlohami Ivanou KanaloA?ovou.A�StankoviA�dominujA? horizontA?lne priestorovA� kompozA�cie krajinnA?ch scenA�riA�, ktorA� koreA?pondujA? s jemne zvlnenA?m terA�nom dramatickej zA?pletky, ako aj s povaA?aA?skA?m charakterom hlavnej postavy. FarebnA? kompozA�cia zase A?aA?A� zo vzA?ahu komplementA?rnych farieb, teplej A?ltej a studenej modrej, ktorA� nA?leA?ia krajine aj protagonistom: slnkom vytiahnutej A?lti vidieka a modrote mora, Stankovi v bA�A?ovom triA?ku a zlatom bavorA?ku, a�zKrpateja�?, ktorA? vymenA� A?ltastA� triA?ko za modrA? top s pestrA?mi kvetmi. Kontrast farieb na protiA?ahlA?ch stranA?ch farebnA�ho spektra zdA?razA?uje odliA?nosA? postA?v: nezrelA�ho a babrA?ckeho muA?a, ktorA? aj po tridsiatke A?ije so zdrobnenou verziou mena, a predA?asne dospelA�ho a statoA?nA�ho dievA?aA?a bez mena. SpA?ja ich totiA? to, A?e sA? obaja vykorenenA� a nikoho okrem seba nemajA?. BoroA?ov prA�beh a Mikova kamera tieto kontrasty zmA�kA?ujA? tak, A?e sa putom medziA?udskA�ho vzA?ahu aj vizuA?lnou harmonizA?ciou navzA?jom podporujA? a dopA?A?ajA?. TomuA�StankoA�vA?aA?A� za svoj pohodovA?, priam horizontA?lny feeling, tA?m vyvaA?uje drsnotu sociA?lnych motA�vov lA?skavou A?A?nrovou A?tylizA?ciou. A takto na polceste mu to v modro-A?ltej kombinA?cii svedA?A�, A?ert to ber, A?e pA?sobA� trochu prisladko.

StankoA�(Slovensko, 2015)A�_SCENA?R A RA�A?IA:A�RasA?o BoroA?A�_KAMERA:A�Ivo MikoA�_STRIH:A�Peter HarumA�_HUDBA:A�David KollarA�_HRAJAs:A�Peter KoA?an, Ivana KanaloA?ovA?A�_MINUTA?A?:A�79 min.A�_HODNOTENIE:A�a�? a�? a�?

KatarA�na MiA?A�kovA?A�( filmovA? teoretiA?ka )

CelA? A?lA?nok:A�www.filmsk.sk/cislo/nove-cislo-5-2016/recenzia

http://camposattorneys.com/es/?p=365 stanko-filmsk-full

Share This