MA?me obrovskA? radosA?, A?e film StankoA�je nominovanA? naA�NA?rodnA? filmovA? cenu Slnko v sieti za rok 2016 aA? v 4 kategA?riA?ch :)A�NominA?cie za najlepA?A� muA?skA? hereckA? vA?kon v hlavnej A?lohe: Peter KoA?an, najlepA?A� kameramanskA? vA?kon: Ivo Miko, najlepA?A� filmovA? strih: Peter Harum a najlepA?ia filmovA? hudba: David KollA?r

NA?rodnA? filmovA? cenu Slnko v sieti udeA?uje SlovenskA? filmovA? a televA�zna akadA�mia (SFTA) od roku 2004. PA?vodne bienA?le vlani zmenilo svoj A?tatA?t a vA?aka rastA?cemu poA?tu domA?cich filmov v kinodistribA?cii udeA?uje akadA�mia ceny kaA?doroA?ne. Tentoraz jej A?lenovia a A?lenky vyberali spomedzi 20 prihlA?senA?ch snA�mok, nominA?cie si medzi seba v 15 kategA?riA?ch rozdelilo 10 titulov. DrA?iteA?ov a drA?iteA?ky cien spoznA?me 7. aprA�la, kedy budA? ich menA? vyhlA?senA� na slA?vnostnom veA?ere v bratislavskej Starej trA?nici a v priamom prenose na obrazovkA?ch verejnoprA?vnej Jednotky.

Najviac nominA?ciA� na nA?rodnA? filmovA? cenu sa uA?lo koprodukA?nej slovensko-A?eskej drA?me UA?iteA?ka (r. Jan HA�ebejk), ktorA? mA?A?e zA�skaA? Slnko v sieti v 13 kategA?riA?ch, vrA?tane najlepA?ieho hranA�ho filmu. Na pA�ty jej A?liape A?ivotopisnA? snA�mka Masaryk Buy (r. Julius A�evA?A�k), ktorA? ovlA?dla odovzdA?vanie cien A?eskA? lev u naA?ich zA?padnA?ch susedov, v ktorA?ch koprodukcii film vznikol. OA�Slnko v sieti sa bude uchA?dzaA? v 12 kategA?riA?ch. Spolu s nimi sa o cenu za najlepA?A� hranA? film minulA�ho roka uchA?dza titul purchase diakofacboy Ja, Olga HepnarovA? (r. TomA?A? Weinreb, Petr Kazda), ktorA? vznikol dokonca v koprodukcii A?tyroch krajA�n a cenu si mA?A?e odniesA? dohromady v 5 kategA?riA?ch. V poA?te nominA?ciA� za spomenutou trojicou nasledujA? filmu Stanko (r. Rastislav BoroA?) so 4 nominA?ciami aA�A?ervenA? kapitA?n (r. Michal KollA?r) s 3 nominA?ciami. 2 nominA?cie mA?A?u na soA?ku premeniA? dokumenty Para nad riekou (r. Robert Kirchhoff, Filip Remunda), Richard MA?ller: NespoznanA? (r. Miro Remo) a drA?ma AgA?va (r. Ondrej A�ulaj). S 1 nominA?ciou sa budA? o Slnko v sieti uchA?dzaA? filmy Pirko (r. Lucia Klein Svoboda, Petr Klein Svoboda) a 5. oktA?ber (R. Martin KollA?r).

a�zDo minuloroA?nej kolekcie filmov sa premietli rA?zne producentskA� stratA�gie. ObmedzenosA? finanA?nA?ch zdrojov nA?ti tvorcov – hlavne pri hranA?ch filmoch a�� pristupovaA? kA�medzinA?rodnA?m koprodukciA?m. Nie je to naA?e A?pecifikum, vidieA? to aj vA�okolitA?ch krajinA?ch, tento jav sme mohli pozorovaA? aj pri odovzdA?vanA� tohoroA?nA?ch A?eskA?ch levov. VA�hlavnA?ch kategA?riA?ch sA? nominovanA� vA�A?echA?ch aj na Slovensku tie istA� filmy. Na druhej strane, prA?ve vA?aka medzinA?rodnej spoluprA?ci sA? domA?ci autori A?asto konfrontovanA� sA�prA�stupom zahraniA?nA?ch kolegov, A?o kvalite filmov prospieva,a�? dodA?va k nominA?ciA?m Martin A�ulA�k, prezident SFTA.

NA?rodnostnA? pestrosA? azda najviac vynikA? v kategA?riA?ch hereckA?ch vA?konov v hlavnej A?lohe. Popri Zuzane MaurA�ry za film UA?iteA?ka a Dominike ZelenA�kovej-MorA?vkovej za film Pirko, je nominovanA? aj poA?skA? hereA?ka Michalina OlszaA�ska, teda filmovA? Olga HepnarovA?. V muA?skej kategA?rii robA� A?eskA? herec Karel Roden, predstaviteA? Jana Masaryka, spoloA?nosA? Petrovi Bebjakovi, nominovanA�mu za hereckA? vA?kon vo filme UA?iteA?ka, a debutujA?cemu Petrovi KoA?anovi, ktorA? stvA?rnil filmovA�ho Stanka.

Cenu pre najlepA?A� dokumentA?rny film roku 2016 mA?A?u zA�skaA? snA�mky Para nad riekou, Richard MA?ller: NespoznanA? buy tinidazole 500mg online a 5. oktA?ber. V kategA?rii animovanA?ch filmov tento rok nebude cena udelenA? kvA?li nA�zkemu poA?tu prihlA?senA?ch diel. Okrem najlepA?A�ch filmov a hereckA?ch vA?konov v hlavnej i vedA?ajA?ej A?lohe, budA? na galaveA?ere vyhlA?senA� aj laureA?ti a laureA?tky cien za najlepA?iu filmovA? rA�A?iu, scenA?r, kameramanskA? vA?kon, strih, zvuk, hudbu, architektA?ru / scA�nografiu, kostA?my, masky a vA?nimoA?nA? prA�nos slovenskej kinematografii. PrvA?krA?t v histA?rii udeA?ovania cien Slnko v sieti budA? mA?cA? svojich favoritov vybraA? aj divA?ci a divA?A?ky. Hlasovanie o divA?cky najobA?A?benejA?A� hranA? a dokumentA?rny film spustA� SFTA v piatok 10. marca 2017, o pravidlA?ch ajA�sA?A?aA?iacich tituloch bude vA?as informovaA?.

VA?etky nominovanA� filmy, spolu s A?alA?A�mi minuloroA?nA?mi snA�mkami, uvedie vo svojom programe bilanA?nA? prehliadka TA?A?deA? slovenskA�ho filmu, ktorA? sa bude konaA? v bratislavskom kine LumiA?re od 3. do 9. aprA�la 2017. VybranA� tituly potom v rA?mci Ozvien TA?A?dA?a slovenskA�ho filmu premietnu kinA? vA�Banskej Bystrici, BytA?i, KeA?marku, KoA?iciach, Martine, SpiA?skej Novej Vsi, Trnave a A?iline.

TA?A?deA? slovenskA�ho filmu organizuje SlovenskA? filmovA? a televA�zna akadA�mia (SFTA), spoluorganizA?tormi prehliadky sA? SlovenskA? filmovA? A?stav (SFAs) a Rozhlas a televA�zia Slovenska (RTVS). Podujatie sa konA? pod zA?A?titou ministra kultA?ry Slovenskej republiky aA�finanA?ne ho podporil AudiovizuA?lny fond, SlovenskA? poA?ta aA�autorskA? spoloA?nosA? LITA, myA?lienku projektu podporila NadA?cia Tatra banky.

InformA?cie o prehliadke TA?A?deA? slovenskA�ho filmu: www.tyzdenfilmu.sk
InformA?cie o nA?rodnA?ch filmovA?ch cenA?ch Slnko v sieti:
www.slnkovsieti.sk
FacebookovA? fanA?A?ikovskA? strA?nka podujatia:
www.facebook.com/tyzdenfilmu


NominA?cie na nA?rodnA? filmovA? cenu Slnko vA�sieti za rok 2016

NajlepA?A� hranA? film
Ja, Olga HepnarovA?, rA�A?ia: TomA?A? Weinreb, Petr Kazda, producenti: Marian Urban, TomA?A? Weinreb, Petr Kazda, VojtA�ch FriA?, Marcin Kurek, Sylwester Banaszkiewicz
Masaryk, rA�A?ia: Julius A�evA?A�k, producent.: Rudolf Biermann, Julius A�evA?A�k
UA?iteA?ka, rA�A?ia: Jan HA�ebejk, producenti: Zuzana MistrA�kovA?, A?ubica OrechovskA?, OndA�ej ZA�ma, Jan PruA?inovskA?

NajlepA?A� dokumentA?rny film
Para nad riekou, rA�A?ia: Robert Kirchhoff, Filip Remunda, producenti: Robert Kirchhoff, Filip Remunda, VA�t KlusA?k, Kamila ZlatouA?kovA?
Richard MA?ller: NespoznanA?, rA�A?ia: Miro Remo, producenti: Ivan OstrochovskA?, JiA�A� KoneA?nA?
pills online 5. oktA?ber, rA�A?ia: Martin KollA?r, producent: Ivan OstrochovskA?, JiA�A� KoneA?nA?, Tereza PolachovA?, Martin KollA?r

NajlepA?ia filmovA? rA�A?ia
Jan HA�ebejk, film: UA?iteA?ka
Julius A�evA?A�k,A�film: Masaryk
TomA?A? Weinreb, Petr Kazda,A�film: Ja, Olga HepnarovA?

NajlepA?A� filmovA? scenA?r
Petr JarchovskA?, film: UA?iteA?ka
Petr KoleA?ko, Alex Koenigsmark, Julius A�evA?A�k, film: Masaryk
TomA?A? Weinreb, Petr Kazda,A�film: Ja, Olga HepnarovA?

NajlepA?A� kameramanskA? vA?kon
Ivo Miko, film: Stanko
Martin A�trba, film: Masaryk
Martin A?iaran, film: UA?iteA?ka

NajlepA?A� filmovA? strih
Peter Harum, film: Stanko
Marek OpatrnA?, film: Masaryk
Jana VlA?kovA?, film: Para nad riekou

NajlepA?A� filmovA? zvuk
Viktor Ekrt, Pavel Rejholec, film: Masaryk
LukA?A? Kasprzyk, film: Richard MA?ller: NespoznanA?
JiA�A� Klenka, film: UA?iteA?ka

NajlepA?ia filmovA? hudba
David Kollar, film: Stanko
Michal Lorenc, KryA?tof Marek, film: Masaryk
Michal Novinski, film: UA?iteA?ka

NajlepA?A� architekt – scA�nograf
Milan BA?A?ek, film: Masaryk
Juraj FA?bry, film: UA?iteA?ka
TomA?A? Svoboda, film: A?ervenA? kapitA?n

NajlepA?ie kostA?my
JA?n Kocman, film: AgA?va
KatarA�na A�trbovA? BielikovA?, film: UA?iteA?ka
KatarA�na A�trbovA? BielikovA?, film: Masaryk

NajlepA?ie masky
Anita HroA?A?ovA?, film: AgA?va
Anita HroA?A?ovA?, film: UA?iteA?ka
LukA?A? KrA?l, film: Masaryk

NajlepA?A� A?enskA? hereckA? vA?kon v hlavnej A?lohe
Zuzana MaurA�ry za A?lohu MA?rie Drazdechovej, film: UA?iteA?ka
Michalina OlszaA�ska za A?lohu Olgy, film: Ja, Olga HepnarovA?
Dominika ZelenA�kovA?-MorA?vkovA? za A?lohu Martiny, film: Pirko

NajlepA?A� A?enskA? hereckA? vA?kon vo vedA?ajA?ej A?lohe
Zuzana KoneA?nA? za A?lohu KuA?erovej, film: UA?iteA?ka
Zuzana KronerovA?A�za A?lohu pani Mariky, film: A?ervenA? kapitA?n
KlA?ra MelA�A?kovA? za A?lohu Matky, film: Ja, Olga HepnarovA?

NajlepA?A� muA?skA? hereckA? vA?kon v hlavnej A?lohe
Peter Bebjak za A?lohu Littmana, film: UA?iteA?ka
Peter KoA?an za A?lohu Stanka, film: Stanko
Karel Roden za A?lohu Jana Masaryka, film: Masaryk

NajlepA?A� muA?skA? hereckA? vA?kon vo vedA?ajA?ej A?lohe
MariA?n GeiA?berg za A?lohu detektA�va Eduarda Burgera, film: A?ervenA? kapitA?n
OldA�ich Kaiser za A?lohu Eduard BeneA?a, film: Masaryk
Csongor Kassai za A?lohu KuA?eru, film: UA?iteA?ka

Share This