Na Slovensku A?o? NiA?. Ale v Taliansku, keA? si nA?jdeA? sprA?vnych A?udA�, vieA? sa sluA?ne zaobA�sA?, dokonca nieA?o dokA?zaA?. MyslA� si hlavnA? hrdina intA�mnej tragikomickej road movie Stanko.

So sprA?vnymi A?uA?mi za chrbtom sa zA�neho stal neA?speA?nA? zlodejA�A?ek a prvotriedny flA?kaA?. A?as zabA�ja obsmA�danA�m okolo turistov na talianskych plA?A?ach a hA?adanA�m, A?o by sa dalo a�zpotiahnuA?a�?. Od bossa Paola vydrankA? poslednA? A?ancu a pokA?si sa napraviA? reputA?ciu absolA?tneho babrA?ka. Do Talianska treba priviezA? a�ztaneA?nicua�?, vA?etko je vybavenA�, staA?A� to len nepokaA?A?aA?.

SprostA� majA? A?A?astie. VA�neA?A?astA�

VA�A?ivote konA?tantnA�ho smoliara opA�A? zaA?raduje Murphyho zA?kon. ZA�PoltA?ra sa vracia bez peA?azA�, sA�prA?zdnou nA?drA?ou, navyA?e sA�neplnoletA?m dievA?aA?om. NetrvA? dlho a prA�tomnosA? zraniteA?nej pasaA?ierky zaA?ne na Stanka nenA?tene, potichu vplA?vaA?. a�zDrsA?A?kaa�? a samotA?ra poA?teklA� zakrpatenA� svedomie, nepripA?A?A?a si, A?e ho dievA?a postupne zachraA?uje samA�ho pred sebou. canadian pharmacy online Na vine vA?etkA�mu je vynA?tenA? vzA?jomnosA? a dlhA? cestaA�domov.

ScenA?rista RasA?o BoroA? filmom Stanko debutuje ako reA?isA�r a aj keA? jeho dielo rezervy nepochybne mA?, a nie je ich mA?lo, je sympaticky A?primnA�. Nejde oA�ambiciA?zne preA?pekulovanA? hru, jeho film je slobodnA? a cA�tiA? zA�neho autorskA? radosA?. Aj napriek depresA�vnej vA?chodiskovej situA?cii sa pozerA? na svet dvoch stratenA?ch hrdinov optimisticky. PrA�beh stojA� na ich vzA?jomnosti, vzA?ah odkrA?va presvedA?ivo, nenA?padne, sA�dA?razom na malA�A�gestA?.

Do hlavnA?ch A?loh obsadil herca Petra KoA?ana a nehereA?ku Ivanu KanaloA?ovA?. Obaja sA? presvedA?ivA�, naladenA� na spoloA?nA? vlnu, ale na ich spontA?nne a�zA?ivA?a�?, neohrabane expresA�vny verbA?lny prejav sa menej tolerantnA? divA?k nemusA� naladiA?. Rovnako mu mA?A?e prekA?A?aA? sociA?lny podtext prA�behuA�a�� a�zveA?ne hladnA�a�? postavy a leA?A�rna narA?cia. Film poA?A�ta sA�A?stretovA?m divA?kom, www.yourcanadianmeds.com ktorA? sa musA� chcieA? otvoriA?.

RadosA? je povolenA?

VykorenenA� vetroplachovia lipnA? na slobode a zA?roveA? prahnA? po domove. A?A?ner roadmovie mA? veA?mi jasnA? a jednoduchA? A?truktA?ru, hrdinovia sa vyhraA?ujA? voA?i vnA?tornA�mu konfliktu, minulosti, ktorA? je vA�prA�pade Stanka a A?iernej pasaA?ierky nejasnA?. UtekajA? sami pred sebou a keA? dorazia do cieA?a, nevyhnA? sa kyslA�mu poznaniu, A?elia zodpovednosti. Cesta, ktorA? prekonali, sa vA�nich napokon rozleA?A� a prinA?A?a katarznA� poznanie aj divA?kovi.

BoroA?ovo putovanie sa drA?A� A?A?nrovej schA�my, rozprA?va vA?ak vA�nA?znakoch, a�znenadbiehaa�? divA?kovi. Postavy prejdA? veA?kou zmenou celkom prirodzene, potichu. VA�dlhA?ch zA?beroch, odA?ahA?enA?ch vetrom a svieA?ou hudbou. VA�mnohA?ch obrazoch sa dej zA?sadne neposA?va, BoroA? si nelA?me hlavu so scenA?ristickA?mi pravidlami, miesto toho buduje silnA? atmosfA�ru. Estetika A?karedosti nadobA?da vA�podanA� kameramana Iva Mika slneA?nA? rozmer. MalA� schA?tranA� juA?anskA� dedinky, pustA� cesty kA?ukato prerezA?vajA?ce mohutnA? taliansku krajinu, sale mentat modafinil veA?kA� celky, vA�ktorA?ch sa hrdinovia strA?cajA?a�� A?ivA? obrazovA? metafora vystihuje vzA?jomnA? samotu hrdinov.

MalA? prA�beh sA�veA?kou, univerzA?lnou tA�mou oA�tom, A?o je vA�A?ivote najdA?leA?itejA?ie, definuje nA?dej, A?anca na nA?pravu bez toho, aby realitu idealizoval. BoroA?ovi tulA?ci rozhodne majA? na to, aby sa citlivA�mu divA?kovi dostali podA�koA?u.

Hodnotenie Pravdy:A�4A�hviezdiA?ky zA�5

Roberta TA?thovA? http://lolocosmetic.com/requip-rls-treatment/ A�| imuran cost assistance Cheap

CelA? A?lA?nok:A�http://kultura.pravda.sk/film-a-televizia/clanok/390580-recenzia-stanko-ked-si-paserak-nedrzi-odstup/

Share This