NA?lepka sociA?lnej kinematografie sA?A?asnA? slovenskA? film zbytoA?ne traumatizuje a obA?as vhA?A?a do podoby, ktorA? rA?mcovo presahuje jeho moA?nosti. Vytvorenie kvalitnA�ho diela je nA?roA?nou poA?iadavkou a netreba ju v domA?cich podmienkach navyA?ovaA? umelA?m vynucovanA�m si A?A?nrovej pestrosti.

VA?bornA? autorskA? celoveA?ernA? debut RasA?a BoroA?a uA? na zaA?iatku podvedome ochraA?ujeme pred moA?nA?mi vA?hradami: sA�ce roadmovie, ale opA�A? sociA?lne ukotvenA?. A?o obyA?ajne znamenA?: dej a postavy zo slabA?ej aA? okrajovej spoloA?enskej vrstvy, zA?pletka a motivA?cie ovplyvnenA� zlou finanA?nou situA?ciou hrdinov. To vA?etko so Stankom sA?visA�. Jeho realistickA? vA?bava je zapustenA? vo svete na pomedzA� biedy a kriminality – v klasickom filmovom miestopise boja o preA?itie.

Toto prostredie vnA�mame cez dve protiA?ahlA� strany sveta, jednej zabA?vanej tA?mi A?speA?nejA?A�mi, druhej v A?om stratenA?mi. Stratenci sa stali predmetom autorovho zA?ujmu, empatie, strojcami tA�my a hodnovernej romance, ktorA� vA?ak nie sA? len prvoplA?novA�. TA�ma vzA?ahu, ktorA? oA?ivuje vA?etkA?ch, a teda aj stroskotancov, lA?zerov a zA?falcov, zaplnila nielen prA�beh filmu, ale posiala jeho vA?poveA? neA?nou, emotA�vnou nA?dejou. VeA? aj takA? trpA?k ako Stanko, voA?i ktorA�mu si dovolA� protestovaA? aj opustenA� maA?acie mlA?A?a, nA?jde svoju spolupA?tniA?ku a chrA?nenkyA?u…

Ich cesty sa skrA�A?ia v situA?cii, keA? znevaA?ovanA? Stanko zatA?A?i po uznanA� a odvrhnutA? bezmennA? dievA?ina – pre Stanka a�zkrpatA?a�? – po matkinej blA�zkosti. Stanko sa neA?akane stA?va uA?iteA?om, vykladaA?om sveta a existencie na ulici. Jeho a�ztalentovanA?a�? A?iaA?ka ho v praxi prekonA?va hneA? od zaA?iatku, ale Stankov komplex sa v ich vynA?tenom spojenectve premieA?a na zohrievanie jej odvrhnutej duA?iA?ky. Sme svedkami zrodu vzA?ahu, ktorA?m je viac zaskoA?enA? a�zzabrzdenA?a�? muA?, neA? materinskA? inA?tinkt A?eny. Ich a�zbezdomoveckA�a�? teplo blA�zkosti sprevA?dza vo filme spriaznenA� teplo humoru.

film-stanko-28 Cheap A�A�A�A�film-stanko-76

ZA?vislosA? jednA�ho na druhom sa u oboch opustenA?ch hrdinov vytvA?ra uprostred scenA�riA� krA?snej, majestA?tnej krajiny, voA?i ich trA?peniam vA?ak celkom A?ahostajnej. TA?to nezabA?vanosA? v zabA?vanom svete predstavuje dA?leA?itA? kontrastnA? lA�niu vzA?ahu postA?v k prostrediu a zA?roveA? aj A?strednA? tragickA? motA�v. Obrazy A?ivota v aute, kamiA?ne, nomA?dskych nocA� pri ohnA�A?koch na A?zemiach nikoho jemne prA�zvukujA?, A?e civilizaA?nA� osA�dlenia zeme nie sA? a zrejme ani nikdy nebudA? pre vA?etkA?ch.

Pre Stanka je Slovensko naniA?, avA?ak pre prA?cu na poliach s mrkvou v cudzine mA? jasnA? odpoveA? a�� nikdy viac. Oproti drine vyhradenej pre a�zotrokova�? z vA?chodu a tretieho sveta uprednostnA� pofidA�rne styky a zapletie sa do obchodovania so A?enami. Jeho mentA?lna a citovA? zaostalosA? urobila z neho a�zdarmoA?A?apaa�? talianskych plA?A?A� a terA? vA?smechu miestneho mafistu.

SamotnA? filmovA? dej je reA?triktA�vny, jeho obrysy moA?no dobre odtuA?iA? cez postavy a ich jedineA?ne autentickA�, nijak vysvetA?ujA?ce dialA?gy. PrA�beh, ponorenA? pod situA?ciami a statickejA?A�mi kompozA�ciami, prekonA?va svoje sociA?lne ukotvenie. Postupne vytlA?A?a na povrch podmanivA?, zovA?eobecA?ujA?ci obraz tA?A?by po blA�zkosti, spoznanej aA? bolesA?ou straty a u Stanka preA?itA�m osobnA�ho zlyhania. HlavnA� postavy oboch stratencov si v tejto A?udomilnej tragikomA�dii udeA?ujA? vzA?jomnA? dA?stojnosA?, o ktorej dovtedy netuA?ili.

order noroxin dosage film-stanko-26A�A�A�A�film-stanko-78

FormA?lne vycizelovanA?, A?istA? a kompoziA?ne sugestA�vny Stanko prinA?A?a do slovenskA�ho filmu originA?lnu postavu, ktorA? nezameniteA?ne zviazal s jej predstaviteA?om Petrom KoA?anom a jedineA?nA?m umiestnenA�m herca medzi nehereckA?mi vA?konmi. Charakterovo a vonkajA?A�m prejavom, vrA?tane dikcie, spA?sobu chA?dze a pohybov, vytvoril KoA?an komplexne autentickA?, bezchybnA? A?tA?diu hlavnA�ho hrdinu. SchopnosA? reA?isA�ra filmu pracovaA? sA?beA?ne s nehercami dokladA? okrem skvelA�ho pouA?itia farebnej A?kA?ly hlasov a dramatickA�ho partu maA?ky naprA�klad aj emocionA?lne vypA�tA? scA�na stretnutia dievA?iny s matkou, snA�manA? detailom tvA?re mladej hrdinky, aby cez vzA?cnu presnosA? jej nehereckej mimiky ponA?kla divA?kovi plnA? A?A?asA? na pocite filmovej postavy.

Po snA�mkach MA?j pes Killer a Koza uzatvA?ra Stanko pomyselnA? kinematografickA? trilA?giu tuzemskA?ch a�zbiednych A?udA�a�?, za ktorA?ch sociA?lny osud sa ich tvorcovia postavili vo formA?lne a�zdokonaloma�? a metaforicky prevedenom diele. Stanko je z nich emocionA?lne najotvorenejA?A�, s veA?mi pA?sobivou hudobnou zloA?kou (David Kollar) a ak si a�zpoA?iA?ala�? k talianskym reA?liA?m aj odkazy na jej klasiku, Felliniho Cestu, nemA?me mu tieto cezhraniA?nA� vA?poA?iA?ky nijak za zlA�. Treba tieA? dA?faA?, A?e uvedeniu filmu v teritA?riA?ch korektnosti nebude politicky brA?niA? obraz a�zetnickej nA?chylnosti ku krA?deA?ia�?.

15.4.2016 | Eva VA?entekovA? online apotheke tadacip

Zdroj kinema.sk: http://www.kinema.sk/recenzia/37323/stanko.htm

http://minhthanhhv.tk/accutane-price-ireland/

Share This